( തഹസില്‍ദാര്‍ ) പ്രൊമോഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു…

admin | May 16, 2010

നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ പ്രൊമോഷന്‍…. കടുംവേനലിലെ കുളിര്‍മഴയായാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.രാജീവ് ,ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പിപിഎം അഷറഫ് എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു

വിശദമായ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിയ്ക്കുന്നു

തഹസില്‍ദാര്‍

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF LAND REVENUE

(Public Office building Museum Junction, Thiruvananthapuram -33)

Present: K.R.Muraleedharan..IAS

No. LR E2-54570/2008 Dated: 15/05/2010

Sub: Establishment-Land Revenue Department –Temporary promotion to the cadre of Tahsildar-orders issued.
Read: 1. GO(Rt) No2361/2010/RD dated 15/05/2010
2 GO(P) No.853/80/RD dated 16/6/80
3 Judgment dated in 26/3/2009 of Hon’ble High Court in WP(c) No. 19076/08(u( u) filed by Shri.U.Fasaludeen
4 Proceedings of Commissioner of Land Revenue No. LR.T4/13358/2009 dated 17/03/2010
5 Interim order dated 6/04/2010 of Hon’ble High Court in WP( c) No.8123/2010 and connected Writ petitions
6 Proceedings of Commissioner of Land Revenue LR.21076/01dated 14/07/2003
7 Proceedings of Commissioner of Land Revenue LR.T1.43300/03 dated 17/06/2004
8 Proceedings of Addl.Commissioner of Land Revenue LR.T1.34400/04dated 30/11/2004
9 Proceedings of Addl.Commissioner of Land Revenue LR.T1.45825/05 dated 02/06/2007
10 Proceedings of Addl.Commissioner of Land Revenue LR.T3.49035/01 dated 24/12/2001
11 Proceedings of Addl.Commissioner of Land Revenue LR.T3.49035/01 dated 24/12/2001
12 Judgment in WP(c) No. 30398/09(i). dated 8/12/09
13 Proceedings of Commissioner of Land Revenue LR.T3/20412 dated 11/05/2010

The following transfer of Tahsildar/ Senior Superintendent is ordered with immediate effect.

Sl.

No

Name Office/

District in which working

District/Office to which allotted
1 SREEDHARAN NAIR.M.K CLR TVM
2 RAJENDRAPRASAD KKD TSR
3 JOHNSON.TM IDK TSR
4 PAULSON.K.M MPM TSR
5 NARAYANAN.K.R IDK TSR
6 INDIRA.K KKD TSR
7 SASI.K.V KSD TSR
8 PRASAD.K.K.R KKD KTM
9 JAYAN.C KSD TSR
10 JOSE.K.D IDK TSR
11 ANTONY.A.L WYD TSR
12 SHOBHANA.A.K TVM DSLR
13 MILRED NIRMALA NETTAR CLR TVM
14 RAHIM.MA KLM CLR
15 BALAKRISHNAPILLAI.V LB KLM
16 RAMADEVI.G DSLR. TVM
17 PRASANNAKUMAR.M KNR KLM

The seniority lists of various categories in Land Revenue Department are subjected to revision pursuant to the judgment read as 3 rd paper above by incorporating the provisions stipulated in G.O.(MS) No.4/61/PD dated 2.1.1961. During the period the promotions in the department was in a standstill which in effect badly affected the day today administration for the last one and half year. However, the final seniority list was in the implementation stage in middle of March 2009. The seniority lists in the cadres of LDC/VA from 10.09.1984 onwards were managed and finalized by the Commissioner of Land Revenue as per proceedings read as 4th paper above. On the basis of the above Seniority list, the seniority list of UDC/SVO, HC/RI/VO, Deputy Tahsildar and Tahsildar were being prepared by the Commissioner of Land Revenue. While so a A batch of writ petitions filed by the Revenue Officials challenging the Government Order dated 20.10.2009 (G.O.(Rt)No.3847/2009 dated 20.10.2009) in which it was held that the seniority of inter district transferees in the Land Revenue department shall be governed by G.O.(MS)No.4/61 were heard by the Hon’ble High Court on 06/04/2010. The Hon’ble High Court after hearing all the parties, passed an interim order on 06/04/2010 read as 5th paper above. The Hon’ble High Court by the above interim order dated 06/04/2010 has stayed the Government Order dated 20.10.2009 referred above. Consequently the Hon’ble Court passed an interim direction to the effect that the state wise seniority list of LDC/VA from 10.09.1984 to 31.12.2006 shall not be taken as the basis for the purpose of preparing seniority list for the higher cadres falling under the different services mentioned above that constitute the Revenue Department. It is further made clear that for the purpose of effecting provisional promotion to the various cadres falling under the different services mentioned above can be effected from the list that existed in relation to the different cadres prior to the issuance of G.O.(Rt)No.3847/2009 dated 20.10.2009. It is further made clear that in case operation of any such seniority list is stayed by the Hon’ble court in any other proceedings the same shall be acted upon in respect of that category and the seniority list which could be operated for the purpose of affecting provisional promotions in respect of such categories if any has to be identified in terms of the stay order. The Hon’ble High court opined that the Government is free to make temporary promotions to the various cadres from the list that existed in relation to the different cadres prior to the issuance of Government Order dated 20.10.2009 provided that the seniority list of U.D.Clerk/SVO (LR.T3/15290/07dated 26/05/2007, and Deputy Tahsildar,LR.T1-60601/06 dated 02/06/2007 )which were stayed in W.P.(C) No.7711/2008 shall not be operated while making promotions.

In the judgment dated 8/12/09 in WP(c) No. 30398/09(i) read as 12th paper above the Honourable High Court observed that “Overload of duties and responsibilities being thrust on revenue officials including by lending their service for different other purposes relatable to Revenue ,has to be taken immediate stock of, so that the situations stated by the Principal Secretary in the Revenue Department are liquidated at the earliest. This is immediately required in public interest’’. The Honourable High Court has directed the Government to do the needful forthwith by seriously considering the above facts.’’

At present 156 posts in the cadre Tahsildars/ Senior Superintendents are vacant in Land Revenue Department, Keeping these posts vacant for a long time will adversely affect the entire district Civil/Revenue Administration such as censusof India., Election Process, Land Acquisition ,Disaster Management, Issuance of Patta etc.

Considering the above facts the following seniority lists which are revived as per reference 13th cited are used for effecting temporary promotion to the cadre of Tahsildar/Senior Superintendent.

 1. LR-T1/ 21076/01 dt. 14/07/03
 2. LR-T1/ 43300/03 dt 17/06/04
 3. LR-T1/ 34400/04 dt 30/11/ 04
 4. LR - T1/45825/07 dt. 02/06/ 07
 5. LR. -T3/49035/01 dt 24/12/01
 6. LR.T3/ 49036/01 dt 24/12/01

Considering the emergent situations stated above , it is ordered that as directed by the Government in GO read as 1st paper above the following Senior most Deputy Tahsildars who are included in the final seniority list mentioned above published vide the proceedings read as 6 to 11th paper cited and those who acquired the necessary test qualifications prescribed in the GO read as 2nd cited are promoted on temporary basis to the cadre of Tahsildar on a pay scale of Rs .10790 -18000 as per the proviso to Rule 31 (a)(i) of KS&SSR 1958 and allotted to the district /offices noted against each.

Sl.No DT RANK Name of Employee Office/

District in which now working

Date of Birth District/Office to which allotted REMARKS
FINAL SENIORITY LIST OF DY.TAHSILDARS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2001 TO 31/12/2002 LR-T1/43300/03 DT 17/06/2004
  467 VIJAYAKUMAR.G PKD 2/11/1957 PKD
   476 GOPALAKRISHNA.K. KNR 17/08/1956 KNR
   FINAL SENIORITY LIST OF DY.TAHSILDARS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2003 TO 30/06/2004 LR.T1/ 34400/04 DT 30/11/04
    100 VENUGOPALAN.J TVM 30/03/1957 LB
     172 CHANDRIKA.V.K TSR 4/10/1955 TSR Below 1 yr to retirement
      175 BALAKRISHNAN.K.K TSR 26/5/1959 PKD
       232 MUKUNDAN.K. PKD 2/4/1955 PKD Below 1 yr to retirement
        415 MURALEEDHARAN PILLAI.K.G KLM 14/09/1955 KLM Below 1 yr to retirement
         441 KURUVILA.E.M KTM 18/10/1956 KTM
          490 SHAJI.J.UKKEN TSR 31/05/1960 PKD
           547 SUDHAKARAN.K TSR 13/08/1958 PKD
            555 CHANDRAN.K.K PKD 22/05/1958 PKD
             561 NARAYAN GURUKKALAVEDE KKD 28/11/1955 KKD Below 1 yr to retirement
             FINAL SENIORITY LIST OF DY.TAHSILDARS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2003 TO 30/06/2004 LR.T1/45825/04 DT 02/06/2007
              5 SANJAYAN.P.G IDK 30/5/1961 IDK
               9 MONCY ALEXANDR.P KTM 30/5/1964 KTM
                29 SAMBHUDEVAN NAIR.S CLR 10/6/1961 TVM
                 37 SUDHAKARAN.T.S EKM 27/6/1957 EKM
                  44 SURENDRAN.T IDK 23/3/1959 IDK
                   49 THOMAS.P.M KTM 25/8/1956 KTM
                    64 NAZEEM.M TVM 30/5/1959 CLR
                     65 KAMAKSHI AMMA.S CLR 20/5/1957 CLR
                      67 VIJAYAN.S PKD 3/1/1962 PKD
                       68 RAMADEVI.G ALP 1/6/61 ALP
                        69 PADMAKUMAR.P EKM 21/1/1965 EKM
                         71 JOSEPH SEBASTIAN KTM 12/4/1960 KTM
                          74 RAJAGOPALAN.K.T MLP 20/1/1958 MLP
                           78 PRASANNAN.G EKM 9/7/1957 EKM
                            79 MANOHARAN.M KSD 14/12/1958 KSD
                             81 GOVINDAN.P PKD 1/12/1956 PKD
                              109 SREEDEVI.K.NAIR KTM 9/7/1958 KTM
                               116 REGHUNATHAN NAIR.T.K KTM 11/10/1955 KTM Below 1 yr to retirement
                                124 JAYARAJ.K.P TSR 1/6/1957 PKD
                                 136 RAMACHANDRAN.T.C TSR 25/5/61 PKD
                                  138 LIAQUAYTH ALI KHAN.M TVM 21/1958 TVM
                                   139 SHEELA NAIR.V TVM 14/7/1959 CLR
                                    140 ANIL KUMAR.T.R TVM 19/2/1958 TVM
                                     145 SIVARAMAN..A TSR 26/5/1955 MPM Below 1 yr to retirement

                                     ( TSR vacancy nil )

                                      146 RADHAKRISHNAN.K KNR 27/5/1959 KNR
                                       154 LIJY ABRAHAM PTA 12/5/1958 PTA
                                        183 RADHAMONI AMMA.L ALP 1/11/1957 ALP
                                         190 ASOK KUMAR.C TVM 22/5/1956 CLR
                                          192 BABY.T.J ALP 20/10/1956 ALP
                                           193 OMANAKUTTAN.K ALP 27/11/1957 ALP
                                            194 ANDREWS.K.A EKM 8/11/1955 EKM Below 1 yr to retirement
                                             196 ABDUL SALAM.A.M EKM 19/6/1957 EKM
                                              197 JOSE.M.P EKM 4/6/1962 EKM
                                               201 RAJEEV.S IDK 26/12/1968 IDK
                                                203 JOHN.V.D KTM 20/3/1961 KTM
                                                 204 DALICE GEORGE KTM 21/4/1961 KTM
                                                  205 LAKSHMIKUTTY AMMA K.G EKM 23/7/1955 EKM Below 1 yr to retirement
                                                   206 JOSEPH.M.A EKM 17/9/1955 EKM Below 1 yr to retirement
                                                    207 AUGUSTINE.N.M EKM 5/10/1955 EKM Below 1 yr to retirement
                                                     211 NALINAKSHI.M.K. WYD 15/11/1955 WYD Below 1 yr to retirement
                                                      214 PRABHAKARA.N KSD 4/3/1960 KSD
                                                       219 ANILKUMAR.K.S TVM 31/5/1959 KLM
                                                        221 RAJAN.P KNR 7/5/1960 KNR
                                                         224 RAVI.K WYD 18/11/51 WYD
                                                          225 VIJAYAN.K.K WYD 1/1/1960 WYD
                                                           233 VIJAYAKUMAR.R KLM 25/5/1960 KLM
                                                            235 CLARAMMASEBASTIAN WYD 17/7/1957 WYD
                                                             236 KAMALA.K.P WYD 2/11/1955 WYD Below 1 yr to retirement
                                                              238 SEBASTIAN PAUL KLM 30/5/1957 KLM
                                                               239 REGHUNATHAN NAIR.B PTA 8/11/1955 PTA Below 1 yr to retirement
                                                                240 KRISHNAKUMAR.B TVM 20/5/1960 ALP
                                                                 241 VINOD.T.V CLR 20/5/1960 ALP
                                                                  245 HARIHARAN NAIR.G.V TVM 30/7/1962 ALP
                                                                   246 GOPALAKRISHNAN.P.V KNR 8/5/1961 KNR
                                                                    248 KRISHNAKUMARI.S KTM 13/10/1960 KTM
                                                                     249 VARGHESE.M.P EKM 12/10/1956 EKM
                                                                      250 BHARATHAN.V KSD 6/7/1958 KSD
                                                                       251 AMBUJAKSHAN.K KSD 18/7/1961 KSD
                                                                        253 SUKUMARAN.Y.M.C KSD 15/4/1961 KSD
                                                                         254 RAMACHANDRAN NAIR.M.G EKM 25/05/1961 EKM
                                                                          255 NALINI.P.V KNR 1/06/1961 KNR
                                                                          FINAL SENIORITY LIST OF UDC/SVO FOR THE PERIOD FROM 10/09/1984 TO 29/021988 LR.T3/49035/01 DT 24/12/2001
                                                                           2035 GOVINDAN KUTTY.K.K KKD 26/11/1957 KKD
                                                                           FINAL SENIORITY LIST OF UDC/SVO FOR THE PERIOD FROM 01/03/1988 TO 31/12/1992 LR.T3/49036/01DT 24/12/2001
                                                                            381 RAMADAS KTM PKD
                                                                             415 SHANTI ELIZABETH THOMAS KTM 08/05/1965 PKD
                                                                              416 TITY ANNIE GEORGE PTA 01/01/1966 PTA
                                                                               417 SOOPY KALLAN GODAN WYD 12/07/1957 WYD
                                                                                418 ABRAHAM.N.K WYD 23/05/1964 WYD
                                                                                 419A CHAMIKUTTY.K WYD 6/01/1965 WYD
                                                                                  422 JAYAMOHANAN NAIR.V TVM 25/03/1959 KKD
                                                                                   422(A) MOHANARAM.P TVM 01/06/1961 KKD
                                                                                    423 MADHUSOODHANAN.P PKD 08/05/1968 PKD
                                                                                     427 SHEELA DEVI.J PTA 31/12/1960 PTA
                                                                                      428 SOSAMMA THOMAS KTM 25/10/1966 PKD
                                                                                       429 SUBRAMANIAN.K KKD 16/05/1961 KKD
                                                                                        430 BENNY JOSEPH EKM 30/01/1963 EKM
                                                                                         431 KRISHNAN KUTTY.P.P KKD 16/06/1962 KKD
                                                                                          432 VALSA VARGHESE KTM 24/06/1961 PKD
                                                                                           435 RAGHAVAN.P KSD 09/10/1957 KSD
                                                                                            461 HARI HARAN.P.S EKM 16/10/1955 EKM Below 1 yr to retirement
                                                                                             464 UNNIKRISHNAN.A PKD 25/07/1961 PKD
                                                                                              479 PRATHAPACHANDRABABU.K.S TVM 31/05/1958 KKD
                                                                                               480 ANSARI.M TVM 27/06/1955 TVM Below 1 yr to retirement
                                                                                                481 RAJMOHAN.B CLR 15/05/1959 KKD
                                                                                                 486 RAJACHANDRAN.V KLM 29/08/1961 KLM
                                                                                                  488 REGHU.R KLM 20/05/1961 KLM
                                                                                                   494 ITTIMANI GEORGE.T EKM 28/04/1956 EKM
                                                                                                    500 RADHAKRISHNAN.K ALP 25/05/1956 ALP
                                                                                                     503 RAJAGOPAL.K CLR 21/04/1964 KKD
                                                                                                      504 RAJEEV.P.S ALP 25/05/1957 ALP
                                                                                                       505 ABDUL RASHEED.C MLP 25/03/1963 MLP
                                                                                                        508 MOHAMMED NOUSHAD.P KNR 21/05/1961 KNR
                                                                                                         510 DEVAPRASAD.J TVM 31/05/1965 LB PH
                                                                                                          511 ABDUL SALAM.I KLM 30/07/1963 KLM
                                                                                                           512 LATHIKA.C TSR 25/04/1965 MPM
                                                                                                            516 VIJAYAMMA.P.R KTM 18/11/1958 PKD
                                                                                                             529 NARAYANAN NAIR.K.M KTM 25/05/1960 IDK
                                                                                                              531 JAMES JOHN KTM 31/05/1959 IDK
                                                                                                               534 VENUGOPALAN.P.K KNR 22/08/1956 KNR
                                                                                                                537 VIJAYAN.T KNR 10/11/1956 KNR
                                                                                                                 538 BASHEERKUNJU.K KLM 30/04/1964 KLM
                                                                                                                  539 MATHEW.K.S PTA 31/10/1961 PTA
                                                                                                                   543 ABDUL SALAM.M MLP 1/06/1963 MLP
                                                                                                                    544 MARRY JASEENTHA.K.J EKM 30/05/1959 EKM
                                                                                                                     547 RAJAN PILLAI.D KLM 22/05/1960 KLM
                                                                                                                      552 SIDHARDHAN.K.K EKM 28/07/1961 EKM
                                                                                                                       553 JOSEPH.U.J WYD 13/11/1960 WYD
                                                                                                                        565 SUBERKUTTY.E CLR 05/05/1961 KKD
                                                                                                                         566 VALSAMMA.K.J EKM 26/11/1957 IDK
                                                                                                                          567 RAGU RAJ.N.V KKD 15/11/1962 KKD
                                                                                                                           568 GOPIKUMAR.K.R TSR 28/07/1955 MPM Below 1 yr to retirement

                                                                                                                           ( TSR vacancy nil )

                                                                                                                            570 JAYALAKSHMI KASARAGOD KSD 08/05/1963 KSD
                                                                                                                             577 ABRAHAM FITZGERAJDMICHAEL EKM 14/01/1964 IDK
                                                                                                                              581 RAJU.C.G PTA 01/12/1955 PTA Below 1 yr to retirement
                                                                                                                               615 UMAYIR.P.MOHAMMED EKM 16/11/1956 IDK
                                                                                                                                626 INDIRA.P.D IDK 24/03/1959 IDK
                                                                                                                                 633(A) ARUNA.K.S TVM 20/11/1956 KKD
                                                                                                                                  635 RAJESWARI.P.A CLR 13/01/1964 MPM
                                                                                                                                   636 MUTTARA UDHAYABHANU KLM 30/11/1957 KLM
                                                                                                                                    641 ANANTHAKRISHNAN.C.K TSR 22/06/1961 MPM
                                                                                                                                     642 BABU.K.B EKM 19/06/1961 IDK
                                                                                                                                      645 BEENA SUNDER KKD 13/04/1963 KKD
                                                                                                                                       648(A) PUSHPAM.S CLR 29/05/1957 MPM
                                                                                                                                        657 GOVINDAN PALGHAT KNR 21/05/1960 KNR
                                                                                                                                         665 THAMPAN.P KNR 01/05/1959 KNR
                                                                                                                                          668 BABU.G PTA 18/05/1961 PTA
                                                                                                                                           671(A) NOUSHARVAN.M CLR 25/05/1961 MPM
                                                                                                                                            673 INDIRA.M.V KSD 18/11/1957 KSD
                                                                                                                                             674 JOY THOMAS MPM 28/11/1957 MPM
                                                                                                                                              675 ZAKIR HUSSAIN.A LB 16/04/1964 MPM
                                                                                                                                               676 DANNIEL MATHEW PTA 20/07/1961 PTA
                                                                                                                                                678 DIVAKARAN NAIR.K KLM 09/05/1962 KLM
                                                                                                                                                 679 JAMES DOMENIC KTM 08/03/1960 IDK
                                                                                                                                                  681 JAYASRE.N PTA 24/05/1962 IDK
                                                                                                                                                   684 SHAMSUDEEN.E PTA 08/05/1961 IDK
                                                                                                                                                    685 SREEKUMAR.K.G ALP 15/12/1957 ALP
                                                                                                                                                     688 SUNILAL.P.B EKM 26/04/1967 IDK
                                                                                                                                                      688(A) INDIRA.K KLM 20/11/1959 KKD
                                                                                                                                                       690 LAILAMMA ABRAHAM EKM 18/02/1962 IDK
                                                                                                                                                        692 CHANDRASEKHARAN NAIR ALP 20/12/1966 ALP
                                                                                                                                                         762 SAYEDALI.P MLP 14/02/1964 MLP
                                                                                                                                                          766 KRISHNAN.T.V KNR 10/09/1956 KNR
                                                                                                                                                           770 KUMARI.T.A TSR 27/12/1956 KSD
                                                                                                                                                            772 RAJENDRAN.K.P EKM 1/03/1960 WYD
                                                                                                                                                             785 BEENA.B CSD 28/07/1961 KKD

                                                                                                                                                             The above promotions will be on temporary basis and liable to be reviewed by the DPC (L) on the basis of the final seniority list of Dy.Tahsildar /Junior Supdts and also subject to the decision of various writ petitions pending before the Hon’ble High Court of Kerala.

                                                                                                                                                             The above Tahsildars/Sr.Supdt are promoted on condition that the above promotion will not confer them any right other than the right of emoluments attached to the post.

                                                                                                                                                             The District Collectors/Head of Officers will relieve /issue suitable posting orders to the individuals under the intimation to this office

                                                                                                                                                             Sd/-

                                                                                                                                                             COMMISSIONER

                                                                                                                                                             ( LAND REVENUE)

                                                                                                                                                             To

                                                                                                                                                             The individuals

                                                                                                                                                             Copy to:

                                                                                                                                                             1. Principal Secretary , Revenue ( C ) Department.
                                                                                                                                                             2. Accountant General ( A&E ), Thiruvananthapuram.

                                                                                                                                                             3. All District Collectors.

                                                                                                                                                             4. Director, Survey and Land Records,TVM.

                                                                                                                                                             5 Secretary, Land Board,TVM.

                                                                                                                                                             6. Senior Superintendent, Central Stamp Depot,TVM.

                                                                                                                                                             7.. CA to Commissioner/ Joint Commissioner.

                                                                                                                                                             8. AC(RE),AC(SC),AC(LA),AC(LR),AC(Housing).

                                                                                                                                                             9. Senior Superintendent, E/D/G/SC/A/C.

                                                                                                                                                             10. Stock file.

                                                                                                                                                             Forwarded / By Order

                                                                                                                                                             Asst. Commissioner.

                                                                                                                                                             (Revenue Establishment)

                                                                                                                                                             Comments are closed.